Hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafde kinderen

Soms zijn kinderen op alle gebieden verder dan hun leeftijdsgenoten. Vaak blijkt dit al in groep 1. De leerkracht kan dan in overleg met de ouders/verzorgers beslissen dat een leerling eerder met groep 2 mee gaat draaien om hem/haar de ontwikkelingskansen te bieden waar het kind aan toe is. Dit wil niet zeggen dat de leerling dan ook meegaat naar groep 3. Als een kind zich ook in groep 2 erg goed ontwikkelt, kan het wel eens voorkomen dat een leerling vervroegd naar groep 3 gaat. In dit besluit wordt ook de hoogbegaafdheidcoördinator betrokken. Bij alle 4-jarige kinderen wordt na 6 weken school de quickscan afgenomen om snel te signaleren of er mogelijk sprake kan zijn van meer- of hoogbegaafdheid. 

Binnen Delta-onderwijs krijgen alle leerkrachten een scholing gericht op meer- en hoogbegaafde kinderen. Er is een protocol waarin wij op school werken met meer en hoogbegaafde kinderen. Onze HB-coördinator brengt in kaart waar ondersteuning en/of verrijking nodig is.

Het Labyrint

Binnen Delta-onderwijs is een expertisecentrum met specialisten begaafdheid en zogenoemd twice exceptional aanwezig, wat al dan niet vanuit een arrangement ondersteuning biedt aan scholen, leerkrachten en leerlingen. Het Labyrint is binnen Delta-onderwijs een voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde en twice exceptional leerlingen. Leerlingen komen in aanmerking voor deze voorziening als de ondersteuningsvraag het aanbod van de eigen school of werkeenheid overstijgt. Deze voorziening is geschikt voor kinderen waarvoor meer leerkrachtnabijheid nodig is. Dit kan deeltijd, voltijd, kortdurend of langdurend zijn. Het aanbod is op maat en gericht op terugkeer naar het regulier onderwijs. Via de school wordt de juiste ondersteuning geregeld. De leerkracht, intern begeleider of directie draagt hiervoor zorg. Zij schakelen eventuele extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum in. Voor de Delta-scholen zijn geen kosten verbonden. Heeft u vragen over deze voorziening? Stel ze gerust op school of stuur een e-mail aan directie@het-labyrint.nl.