Ouderbetrokkenheid

Oudervereniging KBS De Touwbaan

Oudervereniging

De Touwbaan heeft een actieve Oudervereniging (OV). De OV wil samen met de school bouwen aan een fijn schoolklimaat. Wij voelen ons betrokken en willen er voor onze leerlingen het maximale uit halen. Door onze talenten op de juiste manier in te zetten, kunnen wij dit realiseren!

Lid worden van de oudervereniging

Als ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen bent u automatisch lid van de ouderverening. Wij kunnen u gedurende het schooljaar om hulp vragen en ook ontvangen wij graag feedback. Samen zullen wij er weer een mooi schooljaar van gaan maken.

Financiële bijdrage

Financiële bijdrage
De financiële bijdrage voor de activiteiten zoals schoolreis, afscheid groep 8, sint en kerst zijn vrijwillig. U bent niet verplicht om deze te betalen en hoeft hier geen verantwoording voor af te leggen. Alle kinderen nemen deel aan de activiteiten ook als er niet is betaald.


Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak en spreekt voor zowel de ouders, de leerlingenals het personeel.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij mogen met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Bij veel onderwerpen moet de directie de MR om advies of instemming vragen. Dit is zo geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om aangelegenheden met de directie te bespreken en over deze onderwerpen voorstellen doen.

De oudergeleding van de MR ziet het als hun speciale taak om als spreekbuis te dienen voor ouders die vragen en/of suggesties hebben.

Vergaderingen

De MR komt tenminste 6 keer per jaar bijeen. Jaarlijks maken zij een jaarverslag wat terug te vinden is op de website van de Touwbaan. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouders en leerkrachten als toehoorder worden bijgewoond.

Contact

Indien u meer informatie wenst over de taken en het functioneren van de MR, dan kunt u contact opnemen met een van de genoemde leden of via het e-mailadres mr@kbsdetouwbaan.nl.