Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak en spreekt voor zowel  de ouders, de leerlingen als het personeel.

 

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Zij mogen met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Bij veel onderwerpen moet de directie de MR om advies of instemming vragen. Dit is zo geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om aangelegenheden met de directie te bespreken en over deze onderwerpen voorstellen doen.

 

De MR komt tenminste 6 keer per jaar bijeen. Jaarlijks maken zij een jaarverslag wat terug te vinden is op de website van de Touwbaan. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouders en leerkrachten als toehoorder worden bijgewoond.

De oudergeleding van de MR ziet het als hun speciale taak om als spreekbuis te dienen voor ouders die vragen en/of suggesties hebben.

 

Indien U meer informatie wenst over de taken en het functioneren van de MR, dan kunt u contact opnemen met een van de genoemde leden of via het emailadres mr@kbsdetouwbaan.nl .

 

 

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende personen:

namens het team:
      Evelien Brugman
      Inge Wagemakers (secretaris)

Helmi van Diest 
Alice van Heuvelen

 

namens de ouders:

Hans van Gastel (voorzitter)

Ramona van Strien
Ilona Lazaroms
Bart Verheijden (penningmeester)

 

 

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019
Woensdag 11 september 2019
Donderdag 31 oktober 2019
Maandag 13 januari 2020
Maandag 9 maart 2020
donderdag 14 mei 2020 (besloten vergadering ivm het coronavirus kunnen er geen toehoorders aansluiten)
Dinsdag 16 juni 2020 (besloten vergadering ivm het coronavirus kunnen er geen toehoorders aansluiten)

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. U bent als toehoorder altijd van harte welkom. De vergaderingen vinden plaats in de aula van de Touwbaan en starten meestal om 20.00u. 

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work