Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak en spreekt voor zowel  de ouders, de leerlingen als het personeel.

 

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Zij mogen met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Bij veel onderwerpen moet de directie de MR om advies of instemming vragen. Dit is zo geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om aangelegenheden met de directie te bespreken en over deze onderwerpen voorstellen doen.

 

De MR komt tenminste 6 keer per jaar bijeen. Jaarlijks maken zij een jaarverslag wat terug te vinden is op de website van de Touwbaan. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouders en leerkrachten als toehoorder worden bijgewoond.

De oudergeleding van de MR ziet het als hun speciale taak om als spreekbuis te dienen voor ouders die vragen en/of suggesties hebben.

 

Indien U meer informatie wenst over de taken en het functioneren van de MR, dan kunt u contact opnemen met een van de genoemde leden of via het emailadres mr@kbsdetouwbaan.nl .

 

 

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende personen:

namens het team:
       
      Inge Wagemakers 

Helma Celi - van der Avoirt
Michelle Mateijsen
Helen Broeders 
(secretaris)

 

namens de ouders:

Hans van Gastel (voorzitter)

Bart Verheijden (penningmeester)
Dieke Schuurman
Mireille Pompe

 

 

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2021-2022
Dinsdag 5 oktober 2021
Woensdag 17 november 2021
Maandag 24 januari 2022
Donderdag 17 maart 2022
Woensdag 11 mei 2022
Donderdag 30 juni 2022

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent als toehoorder van harte welkom.  De vergaderingen vinden plaats in de aula van de Touwbaan en starten om 20.00u. 
mr@kbsdetouwbaan.nl


 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work